PAKKENS Icons PAKKENS Icons PAKKENS Icons PAKKENS Icons PAKKENS Icons PAKKENS Icons PAKKENS Icons PAKKENS Icons PAKKENS Icons PAKKENS Icons

İnternet Erişim Kaydı Tutulmasına Yönelik Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İnternet Erişim Kaydı Tutulmasına Yönelik Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu Kimliği
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla PAKKENS YEDEK PARÇA VE MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“Şirket”) tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamda aşağıda belirtilen şekilde işlenebilecektir.Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://www.pakkens.com/tr/kvkk’den erişilebilen Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.
Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, bilgisayar adı, ıp ve mac numarası ve log kayıtlarınız olmak üzere kimlik, işlem güvenliğineilişkin verileriniz Kanun’a ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak tarafımızcabilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amaçları doğrultusunda elde edilecek, işlenebilecek ve aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz elektronik yöntemlerle toplanacak olup, toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü ve hakkın tesisi, kullanması ya da korunması için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmekte ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamında haklarınız aşağıdaki gibidir.
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.pakkens.com/files/12/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf da yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize konu işlemin yerine getirilebilmesi için ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.