PAKKENS Icons PAKKENS Icons PAKKENS Icons PAKKENS Icons PAKKENS Icons PAKKENS Icons PAKKENS Icons PAKKENS Icons PAKKENS Icons PAKKENS Icons

CCTV Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu Kimliği 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla PAKKENS A.Ş. (“Şirket”) tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamda aşağıda belirtilen şekilde işlenebilecektir.Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://www.pakkens.com/tr/kvkk’den erişilebilen PAKKENSKişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.


Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları


Güvenlik sebebiyle fiziksel mekan kontrolünün yapılabilmesi,sistem odalarının güvenliğinin sağlanması, üretim sürecinin izlenmesi için bina içinde, dışında ve eklentilerinde, (kamera işareti bulunan noktalarda) kamera kaydı alınmakta olup, görsel ve işitsel kayıtlarınız ve fiziksel mekan güvenliği verilerinizKanun’a ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak tarafımızca fiziksel mekan güvenliğinin temini, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları doğrultusunda elde edilmekte, işlenmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz elektronik yöntemle toplanacak olup toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilecek ve bir hakkın tesisi kullanılması ve korunması sebebiyle zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamında haklarınız aşağıdaki gibidir.


  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.pakkens.com/files/12/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf da yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize konu işlemin yerine getirilebilmesi için ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.